मिर्मीमा मतदान जारी

काली गण्डकी गाउँ पालिका वार्ड नं:७ मिर्मीमा मतदान जारी रहेको छ। 

Author: Mirmee Reporter-BN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *